Mediearkiv

Anmeldelse af Lærerens grundbog til indskolingen

 

Folkeskolen, 1. maj 2012

Det er garvede folk, der står bag denne bog og hele projektet "Billedkunst i skolen". Det gælder såvel de to forfattere til bogen her som forfatterne til de supplerende hæfter og redaktør Heine Sand Kristensen. Alle har været aktive i faget i mange år og på alle niveauer. Det kan være en grund til, at bogens tekst har en stilfærdig rytme, der udfolder en dyb viden, der kan inspirere, uanset om man er studerende, passioneret lærer i billedkunst eller nyligt udklækket fra seminariet med et alt for overvældende skema.

Bogen er struktureret i 15 kapitler, hvoraf de seks har udspring i konkrete emner som mennesket, det fortællende billede, huset, det rumlige tableau, tegneserien og naturen. Ind imellem disse er indføjet nogle mere overordnede temaer som progression, planlægning, fagsyn og faglig læsning.

Som helhed er projektet imponerende - at skabe et materiale, der dækker fra indskoling til udskoling, fra det klassiske til det digitale. Hertil kommer ideen om, at de tre platforme, lærerbøgerne, elevhæfterne og den supplerende hjemmeside, skal udgøre en helhed.

Men rolig nu - hjemmesiden er stadig ret åben i strukturen, de fem mandlige billedkunstnere kan næppe siges at repræsentere bredden i aktuel billedkunst, ligesom der mangler en del formelle oplysninger ved de valgte illustrationer. Efter lidt skøjten rundt i det digitale univers er jeg i tvivl: Hvornår er stof og eksempler henvendt til lærerne, hvornår gælder det eleverne? Og udnyttes det digitale medie til andet end at placere læse- og billedstof på nettet?

I den sammenhæng fremstår bogen mere helstøbt. På en gedigen kunstpædagogisk baggrund er det blevet til en fornem opsamling af overvejelser, eksempler og referencer, der både ideologisk og kunstnerisk inspirerer såvel via teksterne som via den litteratur, der afrunder hvert kapitel. Der er lagt et stort arbejde i at relatere til gældende mål for faget, ligesom der løbende gives forslag til variation af såvel opgaver som præsentationer og enkeltemner. Det angives i forordet, at man arbejder på at udgive tilsvarende grundbøger til mellemtrin og til udskoling. Min umiddelbare fornemmelse er dog, at der i dette første grafisk tætpakkede bind er mange ideer og forløb, der vil kunne anvendes på de øvrige trin.

En enkelt bogfaglig bemærkning: På samme måde som den omfattende indholdsfortegnelse leder ind i bogen, ville et stikordsregister styrke den faglige og daglige brug af de mange overvejelser og ideer, der er bogens primære kvalitet.

Lisbeth Tolstrup

 

Anmeldelse af Lærerens grundbog til indskolingen

Billedpædagogisk Tidsskrift, nr.1/2012

Cand. pæd. og lektorerne i billedkunst, Knud Erik Christensen og Henrik Marxen, har udarbejdet en grundbog rettet til undervisere i billedkunst i indskolingen. Heri beskrives, hvordan man kan planlægge og gennemføre sin undervisning, og med seks eksemplariske undervisningsforløb samt faglige opslag, må man sige, at læreren bliver godt klædt på til opgaven. De seks forløb vil, med enkle justeringer, sagtens kunne bruges på andre klassetrin, og da forfatterne inddrager nogle af de traditionelt mere komplekse områder i undervisningen som differentiering, progression i opgaverne og ikke mindst faglig læsning, kan jeg ikke forestille mig den billedkunstlærer, der ikke vil være glad for, at der endelig er et godt, tidssvarende materiale at fordybe sig i. Også den lærerstuderende vil med bogen i hånden have et godt grundmateriale at holde sig til, både under og efter studiet. I bogens sidste del er der råd og anbefalinger til den nye lærer. Og man bliver så glad, når man her læser, at et af de gode råd er ikke at vælge de lette løsninger. Det handler ikke om at få timen til at gå, men om at få strakt tråde ud til det, eleven rent faktisk skal lære. Og her er vi mange, der godt kan læse med, selv om vi ikke er helt nye. Betragt i givet fald bogen som efteruddannelse.

Forlaget Meloni, der har stået for udgivelsen, har allerede udsendt tematiske elevbøger med lærervejledninger (HUS og MENNESKE), også beregnet for indskolingen. Tanken er, at systemet fuldt udbygget, vil omfatte lærebøger i billedkunst til hele grundskolen fra 0. – 9. Klasse, og at systemet desuden vil indbefatte en samling af digitale materialer.

db 

 

 

Anvendelse/målgruppe/niveau

 

Bogen henvender sig til børn fra ca. 6 år og op efter, altså fra ca. 0. klasse. Den er velegnet som klassesætsbog, hvor der bruges meget tid på samtale

Beskrivelse

Denne bog har et meget flot layout og bogudstyr med et væld af gode farvefotos, der dels viser hvordan man skal arbejde med en given opgave, og som præsenterer mange forskellige typer boliger. Bogen er pædagogisk veltilrettelagt, med gennemgående faste typer af overskrifter, fx opgave, tænk på, du skal bruge, billedsamtale. På den måde skabes der en fortrolighed, når der skal tales om forskellige boliger og deres anvendelse og forskellige materialer. Der er undervejs i bogen mange praktiske opgaver, hvor eleverne fx skal tegne sit eget hus, bygge sit eget hus, designe døre og vinduer, filme livet i huset. Desuden præsenteres arkitektur-elementer fx gavl, kvist, tagrygning, sålbænk, gesimser etc. Små bokse der henvender sig til forældrene, begrunder hvad det er eleverne skal lære i netop dette kapitel. En rigtig god bog, der bygger på gode pædagogiske overvejelser, og som behandler et emne, der er fattig på titler

Sammenligning

Der er ingen direkte sammenligningsmuligheder, men Dansklærerforeningen udgav for en del år siden bogen Zoom : om at opleve arkitektur, der dog henvender sig til skolens ældre elever

Samlet konklusion

En god kombination af teori, samtale og praktisk arbejde er det pædagogiske grundlag for denne rigtig interessante bog, der vil bibringe målgruppen viden og indsigt. Alt dette præsenteret i et smukt layout og flot bogudstyr

Lærerens grundbog til mellemtrinnet (2016)

 

Kort om bogen

Her er masser af inspiration og fagligt velfunderet støtte for både studerende og udøvende billedkunstlærere

Beskrivelse

Bogen er struktureret sådan, at otte faglige afsnit veksler med seks eksemplariske undervisningsforløb. Efter en introduktion til faget billedkunst følger et forløb om kortlægning af byen, hvorefter æstetikbegrebet behandles. Et forløb om kunstmuseet efterfølges af faglige afsnit om billedsamtaler og undervisningsplanlægning på mellemtrinnet. To forløb om video og landart omkranser et kort fagligt afsnit om klasseledelse. Herefter følger faglige afsnit om mål, taksonomier, evaluering og læreruddannelsen samt forløb om plakater og klima og miljø. Sidste afsnit giver gode råd om materialer og værktøj

Vurdering

En fagligt meget velkvalificeret bog, som rummer næsten alt, hvad man kan ønske sig inden for området. Sproget er fagligt men lettilgængeligt, og illustrationsdelen er velvalgt og inspirerende. Skriftsnittet er ind imellem så småt, at det kan virke generende. Bogens struktur kan umiddelbart virke rodet og tilfældig, men de enkelte afsnit understøtter fint hinanden. Bogen rummer detaljeret indholdsfortegnelse, stikordsregister og litteraturlister

Andre bøger om samme emne/genre

I 2012 udkom Lærerens grundbog til indskolingen. De to bøger supplerer hinanden fint, og det er tanken, at bøgerne efterfølges af en antologi målrettet overbygningen. I forlagsserien findes også tematiske udgivelser rettet mod indskoling og mellemtrin

Til bibliotekaren

Bør anskaffes af alle pædagogiske biblioteker og folkebiblioteker

Lektør: Hans-Christian Uth

Billedpædagogisk Tidsskrift 3/2012 

De tematiske elevbøger HUS og MENNESKE med tilhørende håndbøger er begge skrevet af Anna Støttrup, konsulent og lærer i billedkunst og Alice Carlslund, cand. pæd. og lærer i billedkunst.

BILLEDKUNST i skolen er et nyt lærerbogssystem til billedkunst, som, når det er helt udbygget - vil omfatte hele grundskolen fra 0. til 9. klasse. Men foreløbig er der kun materiale til indskolingen.

Begge elevbøger er billedbøger med ti afsnit opbygge på samme enkle måde dels med samtalesider og dels sider med opgaver og materialelister. Bøgerne er delikate - og så små, at de sagtens kan glide ned i tasken hos de yngste elever - hvis det da er meningen? Der er til hvert delemne en boks i elevbogen med en meddelelse til forældrene, så det må vel være meningen, at bogen skal med hjem? Ellers ville jeg mene, at et sæt bøger med tilhørende lærerhåndbog naturligt hører til på skolens bibliotek, hvor det så kan hentes og bruges i perioder.

HUS kredser om arkitektur fx huses funktion og huses liv, huses materialer og detaljer på huse. Flere af ogaverne kræver kameraer og computeradgang, hvis man ellers vil følge forfatternes intensioner. Det vil vække glæde hos børnene (og en del arbejde for læreren?). MENNESKE rummer mange af de traditionelle opgaver om mennesker - der er fx forslag til arbejder med portrætter og masker, og også her skal der gang i kamera og computer.

Lærerens håndbøger (en til hvert tema) er tæt skrevne, grundige vejledninger til læreren med en god uddybning af emnerne og en grundig materialegennemgang - alt sat i forhold til Fælles Mål 2009. Der er virkelig hjælp at hente for den ikke så sikre lærer. Til sidst i hver håndbog er der kopisider til elevens evaluering - så mangler vi bare en superlækker elevmapper til skitser, småbilleder, møjsommeligt udførte evalueringer (=lad læreren skrive for på tavlen: I dag har vi lært at ...). Men sådan en mappe kan man selvfølgelig selv lave. Der er tilknyttet en omfattende samling af materialer på nettet, men det er endnu ikke helt færdigt.

At lave et bogmateriale til billedundervisning er et stort og ambitiøst projekt. Det kan ses som et forsøg på at vise, at billedfremstilling har en faglighed som et hvilket som helst andet fag, og at børn, der undervises, får mulighed for at blive udfordret på deres forestillinger om verdenen, at eksperimentere med materialer og form og frembringe betydningsfulde produkter. Der er langt igen, før systemet er færdigt - og der sker formodentlig mange justeringer undervejs - men foreløbig må vi glæde os over, at projektet er i gang.

db